Air Touch

زمان آن است که نگاهی تازه به زندگی بیاندازید.

طراوت و تازگی را به خانه هایتان برگردانید.

About Honeywell Airtouch Air Purifier

هانی ول متعهد است که جهانی پاکیزه تر، سبزتر، و قابل تحمل تر برای زندگی کردن بسازد. ما باور داریم که همه باید شیوه زندگی سالم تری داشته باشند و ما متعهد به توانمند کردن آن هستیم.

برای برآورده کردن این قول، هانی ول رنج ایرتاچ از تصفیه کننده های خود را ارائه کرده تا مشکل درحال رشد آلودگی هوای خانه ها را حل کند. ایرتاچ براساس پلت فرم یک تکنولوژی ثابت شده و تست شده ساخته شده تا اولین و مهمترین گام را به سوی امروزی پاکیزه تر و فردایی سالم تر بردارد.

ما این اطمینان را به شما می دهیم که محصولات ، سرویس ها و سیستم های ما در استفاده، نصب و نگه داری بسیار آسان هستند. مشتری، هسته ی تمام محصولات ماست و هر یک از محصولات ما شور و اشتیاق ما برای طراحی مشتری محور و کیفیت سرویس ها را نشان می دهد.

ایرتاچ تعهدی به کشور ایران، مردم آن و سلامت انهاست. بیا، با هانی ول سالم تر زندگی کن!